RODINNÉ A SYSTEMICKÉ KONSTELACE

„Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům rodiny a jejich osudům.“

Bert Hellinger

Metodu systemických a rodinných konstelací přinesl ve 20. století německý psychoterapeut Bert Hellineger, který zjistil, že životní obtíže jeho klientů v hojných případech úzce souvisí s jejich rodinnou historií. Stěžejním bodem, ze kterého metoda vychází je skutečnost, že jsme všichni součástí určitých systémů – jak základního rodinného systému, tak různých dalších systémů např. kulturních, pracovních apod. Příslušnost k našemu rodinnému systému, potažmo naše propojení s předchozími generacemi determinuje naše vzorce chování, naše vnímání a prožívání světa a životních situací.

V rámci semináře rodinných a systemických konstelací dochází k práci se systémem klienta. Využívá se prostorového uspořádání jednotlivých prvků (např. členů klientovy rodiny, partnerů, pracovního kolektivu nebo i symptomů a příčiny fyzických obtíží v případě zdravotních konstelací), které umožňuje vidět vzájemné vztahy a vzájemnou dynamiku mezi nimi. Díky interakci mezi jednotlivými prvky lze takto zobrazit aktuální stav systému klienta a pomoct mu pochopit jeho roli a vliv systému na jeho situaci. Konstelace představují nástroj k obnově, rekonstrukci a posílení takové vztahové dynamiky a toků energie, které napomáhají k dosažení cíle systému při zachování pravidel a řádů, které v systémech fungují.

Dle českého konsteláře Jana Bílého konstelace vedou ke změně našeho vnitřního obrazu reality. Každý z nás je vědomě či nevědomě řízen ve svém životě vnitřními přesvědčeními a vzorci chování, které určují jaké věci vnímáme, jakým způsobem je vnímáme, zda a jak se nás dotýkají a zda vedou k našemu pozitivnímu nebo negativnímu směřování v životě. V konstelacích se právě s těmito přesvědčeními konfrontujeme a ty, které nám způsobují těžkosti měníme. Vnitřní změna těchto přístupů má za následek změnu našich reakcí na okolí a v návaznosti na to zaznamenáváme i změnu reakcí okolí na nás.

Ze zkušenosti mohu říci, že nerovnováha v rodinném systému se často projevu způsobem a v situacích, kde bychom ji vůbec nečekali.

Metodou rodinných a systemických konstelací lze nahlédnout zejména na problémy v rodině, jakékoliv vnitřní přesvědčení o sobě samém jako nízké sebevědomí, nedůvěra v sebe samotného, nesoulad v partnerských vztazích, ale i třeba na to, proč mi do života stále správný partner nepřichází. Lze „si postavit“ konstelaci pracovních záležitostí, finančních přesvědčení či zdravotní konstelaci (zejm. je vhodná v případě psychosomatických potíží) a jiné.

Na skupinovém semináři rodinných a systemických konstelací stojí v pozicích jednotlivých aspektů klientova systému další účastníci semináře, které si klient sám do rolí vybere. Každý, kdo stojí v nějaké roli v rámci systému v této roli povětšinou není náhodou a dříve či později pochopí proč v dané roli stál právě on. Pokud tedy nemáte vyloženě svou „zakázku“, se kterou přicházíte seminář absolvovat, mohou se vám také otevřít vaše různá vlastní témata. Konstelace využívám jak v rámci skupinových seminářů, tak i v rámci individuálních sezení pro lepší pochopení situace klienta.